Regulamin

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARTAJEWIE

 

PODSTAWA PRAWNA

I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r.
II. Statut Szkoły Podstawowej w Czartajewie.

REGULAMIN ZAWIERA:

I. Cele, prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego.
II. Rada Samorządu Uczniowskiego
III. Wybory do rady Samorządu Uczniowskiego.
IV. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
V. Postanowienia końcowe.

I. CELE PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 •  Kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem.
 •  Dążenie do realizacji celów i zadań społeczności szkolnej z własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za nie.
 •  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
 •  Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów.

Prawa Samorządu Uczniowskiego:

SU może przedstawić Dyrekcji , Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia jak:

 •  Prawo do zapoznania się z programem nauczania.
 •  Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 •  Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 •  Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 •  Prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu.
 •  Prawo do samooceny z zachowania i jej motywacji.

Obowiązki Samorządu Uczniowskiego:

 • Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 •  Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
 •  Dbanie o dobre imię szkoły oraz kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 •  Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
 •  Informowanie uczniów o swojej działalności (np. gazetki)
 •  Dbanie o bezpieczeństwo własne oraz kolegów.
 •  Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar.
 •  Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawiania się przejawom brutalności wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.
 •  Troska o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
 •  Organizowanie ciekawych zajęć edukacyjnych i wychowawczych.
 •  Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu SU.
II. RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:

 •  Na szczeblu klas: samorządy klasowe
 •  Na szczeblu szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego

3. W skład Rady SU wchodzą:

 •  Przewodniczący
 •  Zastępca przewodniczącego
 •  Skarbnik
 •  Sekretarz
 •  Członkowie rady

4. Kadencja Rady SU trwa jeden rok.
5. Członkami Rady SU mogą być uczniowie klas IV-VI.
6. Przedstawiciele rady klas VI mają obowiązek opieki nad członkami z klasy IV.
7. Obowiązkiem Rady Uczniowskiej jest prowadzenie sprawozdawczości w formie protokołów.
8. Członka rady uczniowskiej można odwołać , jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego , statut szkoły lub nie bierze udziału w pracach Rady Uczniowskiej.
9. Na miejsce odwołanego członka RU powołuje się ucznia , który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w radzie uczniowskiej, lub osobę zgłoszoną przez Radę.
10. Członek Rady sam może zrezygnować z działalności w Radzie. Sposób powołania nowego członka j.w.

III. WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wybory do SU odbywają się na początku września.

Wybory są:

 •  Powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu
 •  Równe , tzn. każdy uczeń ma jeden głos.
 •  Bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście.
 •  Tajne, tzn. wybór jest anonimowy.

Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV-VI.

IV. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 •  Kieruje całokształtem prac Samorządu, czuwa nad prawidłowym jego działaniem i udziela pomocy uczniom w realizacji zadań.
 •  Reprezentuje Samorząd przed organami szkoły.
 •  Informuje młodzież i uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących praw uczniów.
 •  Wspólnie z pedagogiem szkolnym rozwiązuje sprawy sporne dotyczące konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami i nauczycielami.
 •  Prowadzi rozliczenia finansowe.
V. DZIAŁANIA DODATKOWE

1. Samorząd Uczniowski redaguje i wydaje gazetkę szkolną.
2. Gromadzi fundusze na działalność Samorządu , którymi dysponuje opiekun SU.
3. Na fundusze składają się dochody ze sprzedaży gazetki i organizowanych akcji sprzedaży ciast i napojów podczas dyskotek szkolnych.
4. Fundusze przeznaczone są na :

 •  Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności SU.
 •  Nagrody w konkursach organizowanych przez SU.
 •  Nagrody za rzetelną pracę w gazetce szkolnej przyznawane na koniec edukacji w tej szkole.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin będzie zatwierdzony w głosowaniu.
2. Regulamin będzie stosowany łącznie ze Statutem Szkoły.