Zajęcia wspomagające

W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna (p-p)
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Istotą pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom jest:
 • rozpoznanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 •  rozpoznanie ich indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Pomocą p-p objęci są uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Rodzaj pomocy p-p zależy od potrzeb uczniów i rodziców.
W ramach pomocy p-p w szkole odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne.
Zajęcia przeznaczone są dla:
 • dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 •  dzieci z grupy ryzyka dysleksji,
 •  dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym z dysleksją i z dysgrafią,
 •  dzieci z trudnościami w nauce matematyki,
 •  dzieci z trudnościami w przyswajaniu zasad ortografii, w tym z dysortografią.
 Ponadto prowadzone są:
 •  nauka czytania,
 •  nauka pisania,
 •  ćwiczenia sprawności motoryki małej mające duże znaczenie przy nauce pisania;
 •  korekcja „brzydkiego” pisma, w tym eliminowanie błędnych nawyków ruchowych ręki podczas kreślenia liter;
 •  ćwiczenia ogólnorozwojowe ukierunkowane na: koncentrację uwagi, pamięć, koordynację wzrokowo – ruchową, orientację przestrzenną, analizę i syntezę wzrokową.

mgr Paula Marczuk