Projekt Unijny

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

– Nauczyciel FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

– Uczeń projekt budujemy kompetencje w SP Czartajew

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020,
w ramach OŚI PRIORYTETOWEJ III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie:
3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości
oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych, Priorytet inwestycyjny: 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem formalnych, nieformalnych oraz pozaformalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia, współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Budujemy kompetencje
w Szkole Podstawowej w Czartajewie” który jest realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Projektodawcą jest Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.
3. Celem głównym projektu jest wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Podstawowej
w Czartajewie tj. podniesienie kompetencji kluczowych wśród min. 126 uczniów (58K, 68M)
poprzez udział w zajęciach dodatkowych, wycieczkach edukacyjnych oraz doradztwie
edukacyjno-zawodowym, podniesienie kompetencji przez 14 nauczycieli (12K, 2M) oraz
doposażenie sal lekcyjnych: w narzędzia do nauczania przyrody i geografii metodą
eksperymentu oraz sprzęt TIK w sali informatycznej – w okresie do końca VI 2023 r.
4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
6. Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r.
7. Oferta projektu:
1. Rewalidacja, w tym:
a) Zajęcia rewalidacyjne
2. Terapia logopedyczna
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl. I-VIII, w tym:
a) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla kl. IV-VIII
b) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. I-III
c) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. IV-VIII
4. Kompetencje matematyczno-przyrodnicze w SP w Czartajewie, w tym:
a) Zajęcia rozwijające z matematyki
b) Zajęcia przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
5. Akademia językowa w SP w Czartajewie, w tym:
a) Język angielski przez zabawę – kl. I-IV
b) Zajęcia przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
c) Niemiecki ma klasę!
6. Szkoła artystów, w tym:
a) Zajęcia teatralno-recytatorskie
b) Szkoła plastyków – zajęcia artystyczne

2
c) Szachy
7. Robotyka i TIK, w tym:
a) Mój przyjaciel robot
b) Zajęcia TIK dla kl. IV-VIII
c) Wyposażenie pracowni komputerowej
8. Kompetencje społeczne oraz przedsiębiorcze, w tym:
a) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów kl. VII
b) Budujemy wartości i umiejętności
9. Wycieczki edukacyjne, w tym:
a) Teatr Dramatyczny w Białymstoku
b) Białostocki Teatr Lalek
c) Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
d) Obserwatorium Meteorologiczne – Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS
e) Narwiański Park Narodowy
f) Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie
10. Pomoc stypendialna
11. Szkolenie dla nauczycieli, w tym:
a) Jak pracować z dzieckiem autystycznym?
b) Szkolenie w zakresie pedagogiki specjalnej – praca z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
12. Zajęcia przyrodnicze metodą eksperymentu, w tym:
a) Zajęcia przyrodnicze ”Młody odkrywca”
b) Laboratorium geograficzne
§ 2
Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt – projekt „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020.
2. Uczestnik Projektu – uczennica/uczeń/nauczyciel/nauczycielka w Szkole Podstawowej
w Czartajewie.
3. Projektodawca – Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, woj.
podlaskie.
4. Partner – Gmina Siemiatycze, ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie.
5. Realizator – Szkoła Podstawowa w Czartajewie, ul. Szkolna 4, 17-300 Czartajew, woj.
podlaskie.
6. Biuro projektu – Siedziba Lidera Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480
Białystok, woj. podlaskie.
§ 3
Zasady rekrutacji uczestników Projektu
1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która posiada status ucznia lub nauczyciela
w Szkole Podstawowej w Czartajewie, zamieszkuje zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
pracuje lub uczy się na terenie województwa podlaskiego.
2. Nabór do udziału w Projekcie będzie zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, równości
szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci.
3. Informacje o prowadzonym naborze do Projektu upowszechnione zostaną przy
wykorzystaniu strony internetowej Szkoły Podstawowej w Czartajewie, Open Education

3
Group Sp. z o.o. oraz plakatów na terenie Szkoły Podstawowej w Czartajewie oraz
w siedzibie Projektodawcy.
4. Rekrutacja ma charakter zamknięty i odbywa się w macierzystej szkole Uczestnika/czki
projektu tj. w Szkole Podstawowej w Czartajewie we wrześniu 2021 r. oraz we wrześniu
2022 r.
5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
Etap 1:
a) uczeń: przyjmowanie i ocena formularzy rekrutacyjnych, w tym weryfikacja możliwych
do uzyskania punktów premiujących. W przypadku większej liczby uczniów zostaną
zastosowane kryteria pierwszeństwa.
b) nauczyciel: przyjmowanie i ocena formularzy rekrutacyjnych, w tym weryfikacja
możliwych do uzyskania punktów premiujących. W przypadku większej liczby
nauczycieli zostaną zastosowane kryteria pierwszeństwa.
W ramach projektu przewiduje się zastosowanie następujących kryteriów:
I.
Kryterium formalne:
a) uczeń:
o uczeń Szkoły Podstawowej w Czartajewie, weryfikacja: lista uczniów
potwierdzona przez dyrektora szkoły,
b) nauczyciel:
o zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Czartajewie, weryfikacja: zaświadczenie
o zatrudnieniu podpisane przez dyrektora szkoły.
II.
Kryteria premiujące:
a) uczeń:
o uczniowie ze SPE: +15pkt, weryfikacja: zaświadczenie z PPP/opinia pedagoga
szkol./zestawienie ocen w szkole/opinia wychowawcy
o uczniowie dotknięci dyskryminacją wielokrotną +10pkt; weryfikacja:
zaświadczenia z GOPS/OPS, oświadczenie
b) nauczyciel:
o nauczyciel ze stażem w danej szkole powyżej 5 lat: +5pkt, weryfikacja:
zaświadczenie o zatrudnieniu
Etap 2: stworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
Etap 3: poinformowanie Uczestników/czek Projektu o wynikach rekrutacji.
6. Do pierwszej części rekrutacji Uczestnik/czka może przystąpić wypełniając formularz
zgłoszeniowy.
7. Formularz rekrutacyjny zawiera pytania i oświadczenia sprawdzające spełnienie warunków
formalnych niezbędnych do udziału w projekcie (tj. przynależność do grupy docelowej).
8. Formularz rekrutacyjny, opatrzony miejscowością, datą i czytelnym podpisem
potencjalnego Uczestnika/czki Projektu (w przypadku nauczycieli) lub rodzica/prawnego
opiekuna (w przypadku uczniów/uczennic), należy dostarczyć e-mailem, faxem bądź złożyć
osobiście do szkolnego koordynatora w wyznaczonym terminie (I tura: do 10.09.2021
w przypadku uczniów; do 06.09.2021 r. w przypadku nauczycieli, II tura: do 12.09.2022
w przypadku uczniów; do 05.09.2022 r. w przypadku nauczycieli) – liczy się data wpływu.
9. O przyjęciu Uczestnika/czki do projektu decydować będzie spełnienie kryterium formalnego
i ewentualnie kryterium pierwszeństwa.
10. Rekrutacja realizowana będzie w Szkole Podstawowej w Czartajewie.
11. Uczestnik/czka zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie zostanie poinformowany
o podstawie prawnej dot. przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe UP
przetwarzane są na podstawie warunku z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, natomiast dane
osobowe szczególnych kategorii na podstawie art. 9 ust.2 lit. g. RODO.

4
12. Obowiązek informacyjny (art. 13 RODO) w przypadku wszystkich Uczestników/czek
zostanie zrealizowany na etapie rekrutacji za pomocą klauzuli informacyjnej. Obowiązek
informacyjny w stosunku do uczestników projektu zakwalifikowanych do udziału
w projekcie zostanie zrealizowany poprzez oświadczenie uczestnika projektu. W przypadku
uczniów – dokumenty podpisywane są wyłącznie przez rodzica lub prawnego opiekuna
ucznia.
13. Przystąpienie do projektu jest zobowiązaniem do czynnego i pełnego udziału w zajęciach,
a także jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
14. W razie niepodpisania oświadczenia wskazanego w punkcie numer 12, udział w Projekcie
zostanie zaproponowany innej osobie, która spełnia wymogi uczestnictwa w projekcie.
§ 4
Prawa i obowiązki uczestnika/czki Projektu
1. Każdy Uczestnik/czka Projektu ma prawo do:
a) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) zgłaszania uwag dotyczących Projektu Koordynatorowi projektu, Koordynatorowi
szkolnemu lub osobom prowadzącym zajęcia/szkolenia.
c) oceny organizacji i przebiegu zajęć.
2. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do:
a) systematycznego udziału w zajęciach, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem (w przypadku nauczycieli) na liście
obecności,
b) bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na
zajęciach,
c) udzielania informacji na temat rezultatów swojego uczestnictwa w Projekcie w celu
monitorowania realizacji działań,
d) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, w tym
dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,
e) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych (np. nazwiska, numeru
telefonu, e-maila, adresu zamieszkania), które zaszły od momentu zgłoszenia się do
momentu zakończenia udziału w projekcie.
3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej 20% godzin
objętych programem lub rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego bądź
niniejszego Regulaminu Uczestnik/czka zostaje skreślony/a z listy Uczestników/czek
Projektu.
4. Wszelkie informacje zbierane o Uczestniczkach i Uczestnikach będą wykorzystywane
wyłącznie do wywiązania się Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji
projektu wobec Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
w Białymstoku).
§ 5
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć
Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest niezwłocznie dostarczyć informację o tym
fakcie Koordynatorowi projektu.
2. Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania tylko
w uzasadnionych przypadkach.

3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą wynikać
z przyczyn natury zdrowotnej, rezygnacji z nauki w szkole objętej Projektem lub działania
siły wyższej i z zasady nie są znane Uczestnikowi/czce w momencie rozpoczęcia udziału
w Projekcie.
4. Uczestnik/czka (w przypadku uczniów: rodzic lub opiekun prawny) zobowiązany/a jest do
złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji i dołączenia
dokumentu stwierdzającego brak możliwości uczestnictwa w Projekcie.
5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika/czki z udziału w projekcie jest on
zobowiązany do zwrotu otrzymanych w ramach projektu materiałów szkoleniowych.
§ 6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny będzie w Biurze Projektu.
2. Regulamin został opracowany przez Projektodawcę i wprowadzony jako obowiązujący.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji
Projektu.
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych
w Regulaminie należy do kompetencji Koordynatora Projektu.
5. Podanie na etapie rekrutacji albo udziału w projekcie nieprawdziwych danych wymaganych
niniejszym Regulaminem, w szczególności uniemożliwiających właściwą ocenę przez
Projektodawcę kwalifikowalności Uczestniczki lub Uczestnika do objęcia wsparciem
w ramach projektu, skutkują wykluczeniem tej osoby z dalszego udziału w projekcie.
6. W przypadku, gdy podanie nieprawdziwych danych, skutkować będzie nieuprawnionym
udzieleniem wsparcia, narażającym Projektodawcę na straty finansowe, osoba, która
dopuściła się podania nieprawdziwych informacji, zobowiązana będzie do pokrycia strat
z tego wynikających.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa
wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Koordynatora Projektu – lub osoby przez
niego do tego wyznaczonej na podstawie pisemnego upoważnienia – w oparciu
o stosowne dokumenty programowe.
9. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia
dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji Projektu lub
dokumentów programowych.
10. Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.