Regulamin SKO

 

 

 

 

PROGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO)

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARTAJEWIE

 OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Program przeznaczony jest do realizacji w Szkole Podstawowej w Czartajewie.

Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w danej szkole.

W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie z kl. I -VIII.

Warto rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.

                                                          CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 • propagowanie zasad i organizacji działalności SKO w szkole wśród nauczycieli, rodziców i uczniów,

 • kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,

 • wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,

 • kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,

 • popularyzacja wiedzy o działalności banków ,

 • przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

 1. Opracowanie Planu Pracy SKO na bieżący rok szkolny
 2. Zorganizowanie współzawodnictwa w systematycznym oszczędzaniu.
 3. Przeprowadzenie zaplanowanych konkursów.
 4. Sprawozdanie z pracy SKO.

FORMY PRACY Z UCZNIEM

 • Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.
 • Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO.
 • Redagowanie tekstów własnych przez uczniów.
 • Wyszukiwanie informacji w Internecie i innych źródłach.
 • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów.

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:

 • zdobywa wiedzę o bankowości, roli pieniądza we współczesnym świecie,
 • uczy się przedsiębiorczości, zarządzania finansami osobistymi,
 • bierze udział w konkursach, pogadankach, spotkaniach z pracownikami banku,
 • wyrabia w sobie nawyk świadomego oszczędzania,
 • znajduje w Internecie innych źródłach informacje na temat bankowości, historii pieniądza i inne,                                                                                                                                  Opiekun SKO: Ewa Pura