Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania oparty jest na średniej ważonej.

Ustalono trzy kategorie ocen*:

  1. I kategoria (waga 2,0) – np. prace domowe, prace dodatkowe, aktywność, recytacja,
  2. II kategoria (waga 5,0) – np. kartkówki, odpowiedzi ustne, samodzielna praca na lekcji,
  3. III kategoria (waga 8,0) – np. prace klasowe, sprawdziany dyrektorskie, egzaminy próbne, udział w konkursach.

 

* W przypadku form nieujętych w statucie o wadze oceny decyduje nauczyciel przedmiotu lub dyrektor szkoły.

 

Średnia ważona wyliczana jest automatycznie przez dziennik elektroniczny według następującego algorytmu:

Średnią ważoną n liczb a1, a2, …, an, z których każda ma przyporządkowaną pewną nieujemną wagę w1, w2, …, wn nazywamy liczbę:

Średnia ważona a ocena:

od 1,00 do 1,60 – niedostateczny

od 1,61 do 2,60 – dopuszczający

od 2,61 do 3,55 – dostateczny

od 3,56 do 4,55 – dobry

od 4,56 do 5,60 – bardzo dobry

od 5,61 do 6,00 – celujący

 

Oceny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym
są ocenami opisowymi.

 

System oparty na średniej ważonej nie dotyczy takich przedmiotów jak: wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, religia.

 

Uwaga:

W szczególnych uzasadnionych przypadkach nauczyciel może podwyższyć ocenę semestralną lub roczną wyliczoną przez dziennik elektroniczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *