Druki do pobrania

                                                             Karta zapisu do klasy pierwszej

Wniosek kl pierwsza

Dane osobow

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARTAJEWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. DANE OSOBOWE DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres zameldowania

 

Adres zamieszkania

 
 1. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Imię i nazwisko matki/opiekunki

 

Adres zamieszkania

 

Numery telefonów kontaktowych

 

Miejsce pracy

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

 

Adres zamieszkania

 

Numery telefonów kontaktowych

 

Miejsce pracy

 
 1. DEKLARACJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Godziny pobytu dziecka w placówce

od ……………………. do ……………………….

Posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek

 

Podstawa programowa realizowana jest w ciągu 5 godzin dziennie.

 1. DODATKOWE DOŁĄCZONE DO KARTY INFORMACJE O DZIECKU

Specjalne potrzeby edukacyjne (zaznaczyć znakiem X)

TAK

NIE

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

   

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności

   

Specjalne potrzeby żywieniowe np. alergia

   
 1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikowanie prac plastycznych mojego dziecka.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na publikację zdjęć dziecka z pobytu, uroczystości i imprez przedszkolnych na stronie internetowej przedszkola, na profilu przedszkola na portalu społecznościowym Facebook oraz w innych materiałach promujących Przedszkole. W trakcie roku szkolnego ważne wydarzenia oraz zdjęcia w przedszkolu będą rejestrowane i wykorzystywane do dokumentowania działalności przedszkola oraz jego promocji.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na kontrolę czystości mojego dziecka ( włosy, skóra) w razie zagrożenia epidemiologicznego w przedszkolu.

 1. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW DO:

 1. Przestrzegania postanowień statutu przedszkola

 2. Aktualizowania podanych informacji

 3. Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie.

 4. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosła, zgłoszona nauczycielowi na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo w wyznaczonych godzinach.

 5. Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.

 6. Uczestniczenia w zebraniach dla rodziców, interesowania się postępami i trudnościami dziecka ( kontakt z wychowawcą ), aktualnymi wydarzeniami w przedszkolu.

Oświadczam/y iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/śmy świadom(a)/i odpowiedzialności karnej, zgodnie z art.233 § 1-3 i 6 kodeksu karnego, za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Zobowiązuję/emy się do informowania dyrektora o każdorazowej zmianie powyższych danych. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

Data ………………………………..

………………………………………………………….. ………………………………………………………..

( podpis matki/opiekuna prawnego) ( podpis ojca/opiekuna prawnego)

*Niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4,5,2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czartajewie, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia – tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka. Telefon kontaktowy do administratora 856560003, e-mail: spczartajew@list.pl

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: iod@gminasiemiatycze.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 list. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 roku ( Dz. . z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ), którego dokonano na podstawie zgody jej cofnięciem.

 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak informacji o działaniach i sukcesach Pani/Pana dziecka.

 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 9. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka ( imię, nazwisko, klasa, wizerunek) będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zamieszczenia (5 pełnych lat szkolnych).