Regulamin SKO

 

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności

w klasach I -VIII.

 

  1. Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.

 

  1. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).

 

  1. Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO do wychowawcy klasy.

 

  1. Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza się wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi się dla każdego członka SKO.

 

  1. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do wychowawcy klasy lub opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.

 

  1. Każdą wpłaconą przez klasę kwotę opiekun SKO jest zobowiązany wpisywać do zeszytu wpłat i wypłat klasy.

 

  1. Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Brańsku -Oddział w Siemiatyczach

 

  1. Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki na pisemną prośbę z podpisem rodzica (w wyjątkowych sytuacjach jego rodzic).

 

10) Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają regularnie na książeczkę SKO 3 – 4 razy w miesiącu.

 

11) Dyrektor szkoły ma prawo do:

Ø kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO,

Ø kontroli zeszytu wpłat i wypłat,

Ø kontroli kart wpłat i wypłat poszczególnych klas

                                                                                                                                 Opiekun SKO

                                                                                                                  w

Szkole Podstawowej w Czartajewie

 

KILKA SŁÓW O OSZCZĘDZANIU…

 

Oszczędzanie, oszczędność – są to określenia, którymi często się posługujemy. Przez oszczędzanie rozumie się zazwyczaj umiarkowane wydatkowanie i składanie nie wydanych pieniędzy.

 

Oszczędności są to więc pieniądze zaoszczędzone, czyli odłożone.

 

Pojęcie oszczędności odnosi się nie zawsze i nie tylko do pieniędzy. W szerszym znaczeniu obejmuje ono wszelkie dobra materialne, jak również wszelkie zjawiska pozamaterialne. Mówi się na przykład o oszczędzaniu czasu, słów czy zdrowia.

 

Oszczędzanie powinno przejawiać się w oszczędnym traktowaniu przez uczniów przedmiotów osobistych: odzieży, obuwia, pomocy szkolnych, w wykonywaniu drobnych napraw sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, w dbałości o utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach i na zewnątrz szkoły.

 

Oszczędny znaczy gospodarny – w szkole, w zakładzie pracy, gospodarstwie, osiedlu.