Kodeks honorowy ucznia

KODEKS HONOROWY UCZNIA

Chcę aby moja szkoła była bezpieczna i przyjazna.
Wierzę w słuszność zasad zawartych w KODEKSIE i zobowiązuję się ich przestrzegać.
Chcę postępować honorowo:

1. Jestem wzorem dla innych.
2. Jestem odpowiedzialny za swoje słowa i czyny.
3. Nie niszczę mienia szkoły.
4. Dbam o swoje miejsce do nauki. Po zajęciach.
pozostawiam porządek na swoim stanowisku pracy.
5. Jestem tolerancyjny wobec innych.
6. Posługuję się właściwym i poprawnym słownictwem
( nie używam wulgaryzmów).
7. Dbam o honor klasy.
8. Potrafię ponosić konsekwencje własnych decyzji.
9. Potrafię przyznać się do błędów.
10. Nie stosuję wobec nikogo przemocy psychicznej, fizycznej
i słownej.
11. Rozwiązuję problemy poprzez rozmowę i kompromis.
12. Na lekcje przychodzę punktualnie.
13. Uczestniczę aktywnie w zajęciach i sumiennie wywiązuję
się z obowiązków szkolnych.
14. Pomagam słabszym.
15. Do szkoły nie przynoszę przedmiotów niebezpiecznych.
16. Dbam o swój estetyczny wygląd.
17. Szanuję pracę wszystkich pracowników szkoły.
18. Przestrzegam zasad kultury, zachowując się odpowiednio
do danej sytuacji.
19. Godnie reprezentuję naszą szkołę poza terenem
szkoły.
KODEKS HONOROWY UCZNIA został opracowany przez SU.