SKO

 

PROGRAM DZIAŁAŃ
SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO)

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARTAJEWIE

 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Program przeznaczony jest do realizacji w Szkole Podstawowej w Czartajewie.
Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w danej szkole.
W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie z kl. I -VIII.
Warto rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.

II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

1.Propagowanie zasad i organizacji działalności SKO w szkole wśród nauczycieli, rodziców i uczniów.
2.Kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi.
3.Wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,
kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy.
4.Popularyzacja wiedzy o działalności banków.
5.Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,
6.Rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.

III. PROCEDURY OSIĄGANIA CEL

1. Opracowanie Planu Pracy SKO na bieżący rok szkolny.
2. Zorganizowanie międzyklasowego współzawodnictwa w oszczędzaniu.
3. Przeprowadzenie zaplanowanych konkursów.
4. Sprawozdanie z pracy SKO.

IV. FORMY PRACY Z UCZNIEM

1. Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.
2. Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO.
3. Redagowanie tekstów własnych przez uczniów.
4. Wyszukiwanie informacji w Internecie i innych źródłach.
5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów.

V. PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:
zdobywa wiedzę o bankowości, roli pieniądza we współczesnym świecie,
uczy się przedsiębiorczości, zarządzania finansami osobistymi,
bierze udział w konkursach, pogadankach, spotkaniach z pracownikami banku,
wyrabia w sobie nawyk świadomego oszczędzania,
znajduje w Internecie innych źródłach informacje na temat bankowości, historii pieniądza i inne.

                                                                               Opiekun SKO: Ewa Pura