INFORMACJA O NAUCE ZDALNEJ

 

 

W związku z decyzją rządu od 9 do 29 listopada uczniowie klas I-VIII realizują zdalne nauczanie. Odziały przedszkolne w szkole funkcjonują bez zmian.

Od 9 listopada nauka na odległość będzie realizowana poprzez dziennik elektroniczny oraz platformę ZETO Meet, na której będą odbywać się lekcje online.

Wychowawcy, nauczyciele klas I-III wspólnie z rodzicami ustalają formę i sposób prowadzenia zdalnego nauczania.

Szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-III w godzinach 8.00-13.00.

Aby uczniowie nie musieli spędzać zbyt dużo czasu przed ekranem komputerów, te dwie formy pracy zdalnej będą połączone. W związku z tym zajęcia będą rozłożone równomiernie w ciągu całego tygodnia i będą odbywać się według planu lekcji podanego na stronie szkoły. Plan lekcji online powtarza się co 2 tygodnie.

Rodzice muszą zadbać, aby uczniowie mieli dostęp do internetu.

Uczniowie i rodzice nie mogą bez zgody nauczyciela nagrywać lekcji i publikować nagrań.

Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym

1. Nauczyciele monitorują postępy w nauce zdalnej uczniów.

2.Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.

3.Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

4. Ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów: -odpowiedzi ustne, – prace pisemne, – aktywność na zajęciach, – terminowość odsyłania prac, – postawa ucznia wobec przedmiotu.

5.Zakres wiedzy i umiejętności podlegający ocenie zawarty będzie w materiałach przekazywanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

6.Uczniowie zobowiązani są do regularnego kontaktu z nauczycielem oraz do odsyłania prac wskazanych przez nauczyciela w wyznaczonym terminie.

7. Nauczyciele w pracy zdalnej przeprowadzają kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy ucznia.

8. Nauczyciele informują ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach poprzez e-dziennik.

9.Oprócz oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, ocenie będą podlegały sumienność, terminowość i zaangażowanie w pracę zdalną zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela każdego przedmiotu.

10.W czasie nauczania zdalnego obowiązuje waga ocen: sprawdziany – waga 5 , pozostałe obszary – waga 2.

11. Obecność na zajęciach będzie odnotowywana w dzienniku elektronicznym. Całkowity brak aktywności i obecności skutkuje nieklasyfikowaniem z danego przedmiotu.

12. Oceny z nauczania zdalnego są ocenami sprawdzającymi systematyczną pracę ucznia.

13. Poprawa ocen odbywa się w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela.

14. O zagrożeniach oceną niedostateczną wychowawcy i nauczyciele informują rodziców w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

15.Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach ujętych w Statucie Szkoły.

16.Przy ustalaniu oceny z zachowania uczniów, pod uwagę będą brane w szczególności systematyczność pracy, terminowość odsyłania prac, oraz zaangażowanie w pracę zdalną zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela każdego przedmiotu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *