Wniosek o zapisanie dziecka do klasy pierwszej.

 

Wniosek o zapisanie dziecka do klasy pierwszej.

Wniosek kl pierwsza

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARTAJEWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  1. DANE OSOBOWE DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres zameldowania dziecka jeśli jest inny niż adres zamieszkania

 

Adres zamieszkania

 
  1. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Imię i nazwisko matki/opiekunki

 

Numery telefonów kontaktowych

 

Adres e-mail

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

 

Numery telefonów kontaktowych

 

Adres e-mail

 

Wypełnia rodzic, którego dziecko zameldowane jest poza obwodem szkoły

Nazwa szkoły i adres ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

Np. stałe choroby , wady rozwojowe, alergie itp.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

Przestrzegania postanowień statutu szkoły

Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach

Uczestniczenia w zebraniach rodziców

OŚWIADCZENIE:

Mój syn / córka/…………………………………………………………………………będzie ( nie będzie ) uczestniczył /-ła/

w lekcjach religii………………………………………………………………

………………………………………….

data i czytelny podpis rodziców( prawnych opiekunów)

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. , poz.1000 z późniejszymi zmianami
)

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej promującej placówkę oraz w ramach przekazywania informacji o pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

………………………………………….

data i czytelny podpis rodziców( prawnych opiekunów)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *