Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Czartajewie w związku z sytuacją epidemiczną w kraju

 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej
w Czartajewie w związku z sytuacją epidemiczną w kraju
spowodowaną wirusem COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020 r.

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Procedura została wprowadzona zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Czartajewie z dnia 25 sierpnia 2020 (zarządzenie nr 5//08/2020).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie zagrożenia epidemicznego ustala się specjalne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Czartajewie od dnia 1 września 2020r. do odwołania:

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej w Czartajewie, zwanej dalej szkołą, odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czartajewie zwany dalej Dyrektorem.

 2. W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą na terenie kraju, w Szkole Podstawowej w Czartajewie od dnia 1 września 2020 r. stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 3. Do szkoły nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

 4. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z tygodniowym planem lekcji podanym przez wychowawców w dniu 1 września 2020 r. W czasie przerw, przed i po lekcjach przebywając w częściach wspólnych są zobowiązani do noszenia maseczek. W salach lekcyjnych oraz w stołówce szkolnej podczas spożywania posiłków nie mają takiego obowiązku.

 5. Uczniowie maja obowiązek zakładania maseczek w autobusach podczas dowożenia i odwożenia.

 6. Pracownicy szkoły (nauczyciele, obsługa, administracja) zobowiązani są do samoobserwacji i codziennego pomiaru temperatury. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika – powinien on zostać w domu i zasięgnąć porady medycznej.

 7. Zobowiązuje się używanie osłony nosa i ust przez pracowników szkoły w przestrzeni wspólnej (korytarz, stołówka, sekretariat, pokój nauczycielski) oraz w kontakcie z rodzicami czy innymi osobami z zewnątrz.

 8. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zachowywania dystansu społecznego wobec siebie 1,5 m.

 9. Pracownicy obsługi i administracji są zobowiązani do zachowywania dystansu społecznego wobec dzieci 1,5m.

 10. Wejście osób postronnych na teren szkoły możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Osoby postronne wchodząc do szkoły stosują osłonę nosa i ust oraz dezynfekcję rąk.

 11. Osoby wchodzące na teren szkoły, które nie są uczniami i pracownikami, wpisują się „Księgi ewidencji wejść”.

 12. Na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

 13. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:

  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń, placu zabaw oraz sprzętów znajdujących się w szkole;

  2. Przy wejściach do budynku oraz w salach pojemniki z płynem dezynfekującym.

  3. Wyposażenie wszystkich pracowników szkoły w środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki /przyłbice ochronne oraz płyn dezynfekcyjny.

  4. Plakaty z instrukcją mycia rąk w łazienkach.

  5. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe (izolatka).

 1. Dyrektor:

  1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

  2. dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

  3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce;

  4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka, bądź poleca to zrobić pracownikowi;

  5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

  6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;

  7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

  8. zapewnia taką organizację, która ograniczy stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa, w miarę możliwości organizacyjnych, będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali.

  9. informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia ( szkolna strona www).

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest:

  1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

   1. Regularne mycia rąk mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

   2. Kasłanie, kichanie w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

   3. Unikanie kontaktu z osobami, które źle się czują;

  1. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły;

  2. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych uczniów;

  3. Postępować zgodnie z zapisami Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Czartajewie w związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną wirusem COVID-19 CZ,

  4. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

  5. Podczas przebywania w częściach wspólnych (korytarze szkolne, stołówka, pokój nauczycielski, sekretariat) zakładać maseczkę lub przyłbicę.

 1. Osoby sprzątające w każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

  1. Ciągi komunikacyjne – myją;

  2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki korytarzowe (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują – co najmniej 2 razy dziennie (prowadzony jest rejestr dezynfekcji). Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

  3. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

  4. Pracują w rękawiczkach bądź często dezynfekują ręce.

 1. Nauczyciele:
  1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba uczniów zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

  2. dbają o to by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

  3. wietrzą pomieszczenie, w którym przebywają, minimum co 1 godzinę;

  4. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;

  5. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

  6. w przypadku zajęć w sali gimnastycznej dbają o dokonanie dezynfekcji przed i po zajęciach sprzętów używanych przez dzieci – dezynfekują je samodzielnie bądź we współpracy z pracownikami obsługi;

  7. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m;

  8. informują rodziców o zakazie przynoszenia przedmiotów przez dzieci z domu i egzekwują ten zakaz;

  9. prowadzą zajęcia zgodnie z przydziałem godzin w formie określonej w danym czasie przez dyrektora szkoły bądź ministra – stacjonarnie, zdalnie bądź w formie mieszanej;

  10. dezynfekują pomoce naukowe używane w czasie zajęć;

  11. nauczyciele informatyki i nauczyciele uczący informatyki w klasach I-III mają obowiązek zdezynfekować lub zabezpieczyć klawiatury po swoich zajęciach,
  12. zwracają uwagę na to, by uczniowie używali własnych przyborów do pisania, rysowania, książek/ćwiczeń.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze szkoły

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci nie mogą wchodzić do szkoły. Wyjątkiem są opiekunowie uczniów klas pierwszych, którzy mogą wchodzić do 11 września oraz opiekunowie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy mogą przyprowadzać lub odbierać dzieci z przestrzeni wspólnej i szatni.

 2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas pierwszych oraz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (hol główny na parterze oraz szatnia), zachowując zasady:

   1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

   2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

   3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

   4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Rodzice/opiekunowie prawni pozostałych uczniów będą wpuszczani do budynku szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach.

 2. Rodzic podpisuje oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 3. Uczeń nie może wnosić do budynku szkoły zabawek ani innych przedmiotów poza przyborami niezbędnymi do nauki.

 4. W przypadku stwierdzenia przy przyjmowaniu dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu objawów chorobowych u ucznia, nauczyciel natychmiast informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor niezwłocznie powiadamia Rodzica o konieczności zaopiekowania się dzieckiem i konsultacji z lekarzem. Rodzic przekazuje informacje zwrotną do szkoły – jaki jest stan zdrowia dziecka oraz czy objawy u niego stwierdzone mogą być objawami koronawirusa. Rodzic jest zobowiązany skutecznie poinformować szkołę w tym zakresie w ciągu doby od pobytu dziecka w szkole.

 5. Rodzic, który przychodzi odebrać dziecko podczas trwania zajęć, zgłasza ten fakt telefonicznie w sekretariacie szkoły. Uczeń udaje się do szatni a następnie do rodzica oczekującego przy wejściu głównym.

 6. W przypadku, gdy dzieci przebywają na palcu zabaw lub na boisku odbiór dziecka odbywa się bezpośrednio z terenu zielonego przy zachowaniu dystansu min. 1,5 m rodzica od grupy.

 7. Podczas korzystania z szatni uczniowie powinni starać się zachować dystans 1,5 m. Przy wejściem do szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk, z którego uczniowie wchodzący do szatni obowiązkowo korzystają.

 8. Ubrania wierzchnie oraz buty umieszczone w worku lub reklamówce uczniowie umieszczają na jednym wieszaku, który jest na stałe przyporządkowany uczniowi.

 9. Zabrania się pozostawiania butów lub kapci luzem na posadzce w szatni.

Żywienie

 1. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej mają obowiązek dezynfekowania lub umycia rąk przed wejściem.

 2. Stoliki oraz krzesła są dezynfekowane przez pracowników kuchni po każdej przerwie, podczas której wydawane są posiłki.

 3. Uczniowie korzystają ze stołówki zgodnie z ustalonym harmonogramem pod opieką wyznaczonego nauczyciela.

 4. Uczniowie zajmują przy stolikach zawsze to samo miejsce.

 5. Za zachowanie higieny zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MEN oraz MZ na terenie kuchni odpowiadają pracownicy kuchni.

Wyjścia na zewnątrz

   1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z boiska lub z placu zabaw i terenu zielonego koło szkoły.

   2. Grupy uczniów szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych nie mogą przebywać równocześnie na tej samej przestrzeni.

   3. Podczas realizacji zajęć na boisku szkolnym (zajęcia sportowe i wychowania fizycznego) w których nie można zachować dystansu , należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Przerwy

   1. Uczniowie wychodzą z klasy na przerwę zgodnie harmonogramem dzwonków obowiązującym w roku szkolnym 2020/2021.

   2. W czasie przerwy nauczyciele dyżurujący czuwają, by uczniowie przebywali na określonym piętrze lub na zewnątrz nie kumulując się w dużych grupach.

   3. Sala lekcyjna jest wietrzona min. 1 raz na godzinę – może pokrywać się to z czasem ustalonym na przerwę.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

Zasady korzystania z biblioteki określa w odrębnych procedurach kierownik biblioteki.

Zasady korzystania z zajęć świetlicowych

Podczas zajęć świetlicowych stosuje się zasady obowiązujące na terenie szkoły .

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

   1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe (izolatorium). Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

   2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka bądź pracownika szkoły (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko lub pracownik jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego izolatorium.

   3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

   4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/opiekunem ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

   5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

   6. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie bądź przez dziennik elektroniczny z rodzicami pozostałych dzieci z klasy / grupy świetlicowej i informuje o zaistniałej sytuacji.

   7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, pomocy dydaktycznych).

   8. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

   9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku szkoły.

   10. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

   11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

   12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz w sekretariacie szkoły) i stosuje się do jej zaleceń.

   13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń lub pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

   14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte a powierzchnie dotykowe są dezynfekowane .

   15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

   16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

   17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

 2. Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej w Czartajewie są zobowiązani do ich stosowania i przestrzegania.

Załącznik nr 1 do

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej w Czartajewie

w związku z sytuacją epidemiczną

w kraju spowodowaną wirusem COVID-19

Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego ucznia

Szkoły Podstawowej w Czartajewie

    1. Zapoznałam/em się i akceptuję Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadzone w Szkole Podstawowej w Czartajewie.

    2. W czasie przyjęcia do szkoły moje dziecko jest zdrowe.

    3. W przypadku zdiagnozowania schorzeń o podłożu alergicznym, laryngologicznym lub innym (objawiających się katarem, kaszlem itp.) zobowiązuję się dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

    4. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało styczności z osobami, które odbywały kwarantannę.

    5. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka w trakcie przebywania w szkole.

    6. Zobowiązuję się do podania wychowawcy klasy aktualnego numeru telefonu do szybkiego kontaktu.

    7. Zobowiązuję się do odbierania telefonów od nauczycieli lub sekretariatu szkoły, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym oraz informowania dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.

    8. W przypadku podejrzenia COVID-19 u mojego dziecka lub innego domownika czy osoby, z którą dziecko miało styczność powiadomię o tym fakcie szkołę oraz stację sanitarno – epidemiologiczną i zastosuję się do podanych tam wytycznych.

    9. Zobowiązuję się do wyposażenia dziecka w maseczkę ochronną.

telefony do natychmiastowego kontaktu:

 1. …………………….…………

 2. …………………….…………

 3. …………………….…………

……………………………….…………………………

data i podpis do rodzica/opiekuna prawnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *