Informacja o zdalnej nauce od 25 marca 2020 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 493).

zarządza się :

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Czartajewie związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka będzie realizowana na odległość za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej.

 2. Realizacja treści dydaktycznych będzie realizowana według tygodniowego rozkładu materiału nauczania do realizacji w poszczególnych klasach .

 3. Uczniowie z przekazanymi przez nauczyciela materiałami są zobowiązani do zapoznania się w danym dniu do godziny 13.00.

 4. Sprawdzian wiadomości podczas nauczania na odległość będzie zapowiedziany zgodnie ze szkolnym systemem oceniania w ustalonym dniu przez nauczyciela a następnie przesłany przez ucznia do nauczyciela.

 5. Rodzice mają prawo do konsultacji z nauczycielem e-mailowo , za pomocą dziennika elektronicznego, bądź telefonicznie w dni nauki w godzinach 13.00-15.00

 6. W przypadku oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły nauczyciele systematycznie informują rodziców o dostępnych materiałach , a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko.

 7. W ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej będzie brane pod uwagę: ocena z pierwszego semestru, aktywność i oceny uzyskane podczas nauczania na odległość.

  8. Uczeń przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku braku podstaw do

  wystawienia oceny gdy nie podejmuje nauki zdalnej.

  9. Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia

  rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  10. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie sprawdzany poprzez karty pracy drogą elektroniczną. ( dziennik elektroniczny lub e- mail )

  11 .Rodzice uczniów , którzy nie mają dostępu do internetu zobowiązani są być w stałym kontakcie z wychowawcami i nauczycielami w celu systematycznego otrzymywania materiałów edukacyjnych w formie papierowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *